Chương trình Cử nhân Quản lý giáo dục được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng và đa dạng về giáo dục và quản lý giáo dục. Đồng thời giúp người học mở rộng hiểu biết về giáo dục và các mô hình quản trị trong hệ thống giáo dục của thế giới. Chương trình học giúp sinh viên hiểu biết tổng quát về giáo dục thế giới, lịch sử và hiện đại; Kiến thức chuyên sâu về hệ thống giáo dục Việt Nam cùng các chính sách liên quan; Kiến thức kinh tế giáo dục và đánh giá giáo dục.

Văn bằng tốt nghiệp

CỬ NHÂN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  • Ngành quản lý giáo dục có chức năng là tổ chức hoạt động giáo dục và giám sát đánh giá hoạt động giáo dục bao gồm: tổ chức giúp nhà trường hoạt động ổn định, giám sát đánh giá hoạt động giáo dục giúp nhà trường cải thiện chất lượng hoạt động giáo dục.
  • Theo học ngành Quản lý giáo dục, sinh viên sẽ có kiến thức cơ bản về quản lí giáo dục và kỹ năng thực hành quản lí giáo dục đáp ứng nhu cầu quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và các hoạt động của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục các cấp trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dân.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Ngành Quản lý giáo dục của HIU ra đời xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội và hệ thống Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG).
  • Chương trình đào tạo thiết kế có chọn lọc từ nhiều chương trình tiên tiến giúp người học có năng lực làm việc trong môi trường giáo dục Việt Nam và Quốc tế.
  • Được học tiếng Anh trong các môn học chuyên ngành.
  • Cơ hội học tập trao đổi tại nước ngoài.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục có thể làm việc ở các cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở tư vấn, các cơ sở hoạt động các lĩnh vực khác có liên quan.
  • Cơ hội học lên trình độ cao hơn. Cử nhân chuyên ngành Quản lý giáo dục có thể theo học bậc Thạc sĩ các chuyên ngành Giáo dục học, Quản lý giáo dục…