TẦM NHÌN

Trở thành một hệ sinh thái giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên hùng hậu và tài năng, có đội
ngũ quản lý tận tâm và chuyên nghiệp và sinh viên có kiến thức vững vàng, sáng tạo, có tư duy, kỹ năng ứng dụng thị trường lao động, nhu cầu xã hội và hợp tác quốc tế.

Đến 2030, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ trở thành đại học có uy tín ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước, khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Đào tạo chất lượng cao từ Đại học đến Tiến sĩ và thực hiện nghiên cứu ứng dụng và cơ bản trong các lĩnh vực khoa học sức khoẻ, kinh tế, quản lý, khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật – công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.